Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลนาวัง ออกสำรวจบ้านเรือนราษฎร เนื่องจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในคืนวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ในเบื้องต้นมีบ้านเรือน คอกสัตว์ของประชาชนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ หมู่ 2,8,11

      วันที่ 14 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมกิจการร้านเสริมสวย โดยเเนะนำการดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการจัดตั้งจุดล้างมือ/เเอลกอฮอล์เจล/การลงชื่อด้วยการสแกนผ่านไทยชนะ

      วันที่ 29 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาวัง ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคลังจังหวัดในการออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง ชุมชนหนองมะเเซว ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาวัง

      วันที่ 8 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลนาวัง จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

      วันที่ 8 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลนาวังร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับ บริการทำหมันฟรี ให้กับสุนัขเเละเเมวในเขตพื้นที่ ตำบลนาวัง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง

     กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาวัง ได้นำกลุ่มเยาวชนตำบลนาวังเข้าร่วมแข่งขันการทำขันหมากเบ็งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการทำโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังอำนาจเจริญ กระทรวงพลัง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานสร้างอาชีพ การผลิตและวิธีการใช้งานเตาเผาขยะครัวเรือน

     กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง นำโดย นางนิรมล พูลพนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาวังเข้าร่วมกิจกรรม การจัดการขยะ ในชุมชน บ้านนาโพธิ์ ม.6 ซึ่งดำเนินการโดยผู้นำชุมชนบ้านนาโพธิ์ ร่วมกับ สสส โดยร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับครัวเรือนต้นเเบบ

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายกบุญชู จารุจิตร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาวัง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day "อนามัยสิ่งเเวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19" โดยร่วมทำความสะอาด บริเวณพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

     กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยจากไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เเละจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้ง 11 ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้เเก่ ผู้นำชุมชน เเกนนำ อ.ส.ม.เเละประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อที่จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานในชุมชน ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันเเละควบคุมโรค

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาวัง โดย นายบุญชู จารุจิตร นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง ประธานการประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัด ของแต่ละ อปท. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเกินศักยภาพ ของแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดต่อไป

     เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 เทศบาลตำบลนาวัง โดย นายบุญชู จารุจิตร นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 โดยได้ออกให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เเละดำเนินการขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาวัง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งมีกำหนดการออกพื้นที่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ